Avtale om purre- og inkassotjenester via Svea Finans AS

Zirius har laget integrasjon mot Svea Finans AS (heretter SF) slik at de kan ta for seg hele innkrevingsprosessen fra purre- til inkasso, eller kun inkasso oppfølging.

Integrasjonen innebærer:

 • Ingen faste avgifter eller oppstartskostnader.
 • SF dekke alle offentlige gebyrer med unntak av konkursbegjæring.
 • Du beholder hele beløpet som er fakturert (hovedstol) , SF får alle gebyrer og renter.
 • Saken kan trekkes kostnadsfritt innen 40 dager oversendelse. Etter dette belastes det påløpte offentlige gebyrer + 50% av påløpt salær.
 • Ingen provisjon for overvåkning av saker.
 • Fordringsanmeldelse i konkursbo og dødsbo, samt håndtering av gjeldsordning er kostnadsfritt.
 • Dekningsrekkefølge ved delbetalinger: 1) Offentlige gebyrer, 2) Hovedstol, 3) Salærer, 4) Renter

Hvorfor integrasjon mot Svea Finans AS:

 • Direkte kommunikasjon med fagsystemet til SF via WebService (slipper filoverføringer eller manuelle registreringer).
 • Enkel overføring av nye saker til SF via purre- og inkasso rutinen i Zirius.
 • Full oversikt over status på alle saker inklusive historiske saker i Zirius.
 • Rutiner for å stoppe sak, sende melding til saksbehandler og få oppdatering begge veier hvis kunde betaler til din bedrift eller til SF.
 • Velg om SF skal ta seg av hele purre prosessen (anbefalt) eller bare inkassodelen.

Svea Finans avtale

Generelle bestemmelser purre- og inkassotjeneste

1. Svea Finans sine plikter

Svea Finans AS, heretter benevnt Svea, forplikter seg til, iflg. avtale å drive inn oppdragsgivers forfalte fordringer I henhold til Inkassoloven og Inkassoforskriften, det inkluderer også bestemmelsen om god inkassoskikk.

2. Kundens plikter

Kunden forplikter seg til at all informasjon i saker er korrekte, og å gi alle relevante opplysninger om endringer I kravet etter at saken er overlatt til SF. Innsigelser må gjøres kjent for Svea. Ved betaling direkte til kunde må Svea straks underrettes.

Om kunden sender inkassovarsel selv, må det være iht. Inkassolovens § 9. Evt. Purregebyr/og eller forsinkelsesgebyr er fjernet fra saken før oversendelse til SF. Mislighold av dette vil kunne medføre erstatningsansvar.

3. Ansvarsbegrensning

Ved mangelfull informasjon fra kunde som fører til feilaktig oppfølging, kan ikke Svea blir gjort økonomisk ansvarlig for de følger dette måtte medføre.

4. Prosessfullmakt

Svea har fullmakt til å iverksette de tiltak som er tjenlig i saker. Herunder inngå nedbetalingsordninger, betalingsutsettelse, forliklage og utleggsbegjæring. Videre har Svea fullmakt til å forhandle renter. Unntatt fra fullmakten er stevning til Tingretten og konkursbegjæring, hvor kundens godkjenning må innhentes. Svea melder krav i gjeldsordninger, dødsbo og konkursbo.

5. Endringer/Avvikling

Dersom Svea endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, skal kunden har rett til å kreve sakene tilbakekalt ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. Det samme gjelder dersom selskapet ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet jrf. Inkassoloven med tilhørende forskrifter. Svea svarer ikke for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og kontroll. Avtalen kan overdras til 3. Mann med samme betingelser, men uten endringer I de løpende betingelser.

6. Oppsigelse

Avtalen løper til den bli sagt opp av en av partene. Det er gjensidig oppsigelsesfrist på 3 mnd., og oppsigelse skal være skriftlig. Begge parter kan si opp enkelt-tjenester særskilt. Ved avvikling av samarbeidsavtalen har Svea adgang til å beholde saker hvor det løper ordinære nedbetalingsavtaler samt lønnstrekk på 2 år, regnet fra oppsigelsestidspunktet. Dette gjelder også I saker hvor resultat fra utleggsforretning foreligger etter oppsigelse er kjent.

7. Overvåk

Kriterier for overføring til overvåk er påvist insolvens etter negative holdt utleggsforretning eller kredittvurdering. Alle typer krav kan sendes til overvåk dersom insolvens foreligger.

8. Foreldelse

Svea gjør tiltak for å bryte foreldelse der det er hensiktsmessig. Er det insolvens kan Svea la saken avsluttes ved foreldelse uten ytterligere tiltak. Svea har fullmakt til å slette inntil 100 % av renter.

9. Personopplysninger (GDPR)

Svea Bekrefter å inneha konsesjon fra finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under fakturaoppfølging og inkasso. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter personopplysningsloven §13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kap 2. Personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende bransjenorm for behandling av personopplysninger I den norske inkassobransjen – tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.

10. Endringer

Partene kan skriftlig avtale endringer av innholdet i avtalen. Svea kan med 30 dagers forutgående varsel endre priser eller andre betingelser. Er endringene vesentlige, kan kunden si opp avtalen iht. avtale når det gjelder oppsigelse.

Endres inkassosalær og/eller andre lignende rammebetingelser fra myndighetene endres denne avtalen tilsvarende fra det tidspunkt rammebetingelser trer i kraft.

11. Verneting

Tvister etter denne avtalen reguleres av Norsk lov ved Oslo Forliksråd/Tingrett